شماره جاری: دوره 3، شماره دهم اصلی، ره توشه های محرم، شهریور 1401، صفحه 1-136 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان