شماره جاری: دوره 2، شماره 5 ویژه نامه انتخابات 1400، بهار 1400 

1. سخن نخست

صفحه 5-6

سعید روستا آزاد


7. منشور اخلاق اسلامی انتخابات

صفحه 71-98

دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه