دوره و شماره: دوره 1441، شماره 98رمضان، 1398، صفحه 1-360 (ره توشه برادران رمضان 1441) 
14. ترک عمل صالح

صفحه 149-158

محمدعلی محمدی


16. ظلم

صفحه 169-180

محمدعلی محمدی


17. غفلت

صفحه 181-192

محمدعلی محمدی