شماره جاری: دوره 1441، شماره 167، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-360 (ره توشه برادران رمضان 1441) 

14. ترک عمل صالح

صفحه 149-158

محمدعلی محمدی


16. ظلم

صفحه 169-180

محمدعلی محمدی


17. غفلت

صفحه 181-192

محمدعلی محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه