شماره جاری: دوره 1441، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-140 (ره توشه برادران محرم 1441) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه