شماره جاری: دوره 2، شماره 6 محرم، تابستان 1400، صفحه 1-112 

1. سخن نخست

صفحه 5-6

سعید روستاآزاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه