اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید روستاآزاد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

saeidrostaazadyahoo.com

سردبیر

مصطفی آزادیان

دکتری ادیان و عرفان

azadian1214gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید محمد اکبریان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

smohamed1348gmail.com

عبدالکریم پاک نیا

محقق و پژوهشگر

paknia86yahoo.com

علی خادمی

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

alikhakhoogmail.com

ناصر رفیعی محمدی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

n.rafei110yahoo.com

میرتقی قادری

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

mir.ghaderiyahoo.com

علی نظری منفرد

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

salam2959yahoo.com