صبر و استقامت در برابر فشارهای اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67688

چکیده

یکی از مهم‌ترین سلاح‌های دشمن برای به زانو در آوردن یک ملت و تغییر ساختار سیاسی و فرهنگی، تحریم و تشدید فشار در بخش اقتصادی است. بی‌تردید قوام و دوام نظام اجتماعی، بر پایۀ اقتصاد است. بنابراین فروپاشی اقتصادی هر اجتماعی، نابودی آن را در پی خواهد داشت و این، مهم‌ترین حربه و دلیل محاصره‌ها و تحریم‌های اقتصادی دشمنان داخلی و خارجی علیه هر ملتی است.
تأملی در تاریخ، نشان می‌دهد که تنها با مقاومت و صبر و استقامت، می‌توان دشمن را در رسیدن به آرزوهایش ناکام گذاشت.