دوستی با گمراهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگاه

10.22081/rt.2019.67672

چکیده

در جلسات پیشین، در باره حسرت و عوامل آن در آخرت سخن گفته و به دو عامل مهم یعنی اعراض از یاد خدا و ترک عمل صالح اشاره کردیم. در این جلسه به یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل حسرت در آخرت، یعنی دوستی با گمراهان اشاره خواهد شد.