غفلت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و محقق

10.22081/rt.2019.67674

چکیده

در جلسات قبل از روز قیامت، به عنوان روز حسرت و به تعبیر قرآن «یوم الحسرة» یاد کردم. پیش از این، به چهار عامل از عوامل مهم حسرت در قیامت اشاره کردیم. در این جلسه به پنجمین عامل، یعنی «غفلت» سخن خواهیم گفت.