مدیریت مصرف و راهکارهای ارتقایِ آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67687

چکیده

مدیریت مصرف، مجموعۀ روش‌ها و اقداماتی ­است که در راستای بهینه‌سازی مصرف و استفادۀ صحیح از امکانات موجود، به­کار گرفته می‌شود که با توجه به افزایش جمعیت جهانی و محدودیت منابع طبیعی، ضرورت مدیریت مصرف و ارتقای آن بیش از پیش، مورد توجه و کنکاش علمی قرار گرفته ­است.
در منابع اسلامی نیز از مدیریت مصرف، به تدبیر معیشت تعبیر و اهمیت این مطلب تا جایی ­است که از آن، به تمامی سرمایۀ انسان یاد شده است.بدین معنا که با وجود ثروت و توانگری فراوان، چنانچه فرد واجد مدیریت مصرف نباشد، تهی‌دست و فقیر محسوب خواهد شد.