دوره و شماره: دوره 1436، شماره 130 محرم، 1393، صفحه 1-327 (ره توشه برادران محرم 1436) 
6. دین‌داری فصلی

صفحه 97-111

محمد سبحانی نیا


10. قیام حسینی، از نگاه اهل سنّت

صفحه 167-185

عبدالرحمن انصاری علیرضا انصاری


16. حقوق والدین بر فرزندان

صفحه 261-281

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


17. پیوند با همسایه

صفحه 281-296

محمدرضا جباران