روان‌شناسی عزاداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره.

10.22081/rt.2014.68249

چکیده

شناخت مؤلفه‌ها و ویژگی‌های مجالس عزاداری از منظر روان‌شناسی، اهمیت بسیاری داشته و نقش به‌سزایی در ترویج و پیش‌برد فرهنگ اسلامی دارد. آنچه در این بحث ارائه گردیده، نخست مفهوم‌شناسی عزاداری است و آن‌گاه ضمن بیان مقوله عزاداری سالم، به‌تفصیل از آثار فردی و پیامدهای اجتماعی برگزاری مجلس عزاداری اهل بیت: سخن به میان رفته است.