دوره و شماره: دوره 1438، شماره 141 رمضان، 1395، صفحه 1-424 (ره توشه برادران رمضان 1438) 
9. نقش بلا در زندگی مؤمن

صفحه 97-108

سیدمحمدرضی آصف آگاه


11. آفات زبان

صفحه 121-132

علی اکبر صمدی یزدی


23. شب قدر و فرصت ها

صفحه 259-261

سیدمحمد اکبریان


27. نیکی به والدین پس از مرگ

صفحه 305-316

عبدالکریم پاک نیا تبریزی