دوره و شماره: دوره 1438، شماره 147 محرم ویژه‌نامه خانواده، 1395، صفحه 1-168 (ره توشه خانواده محرم 1438) 
عزاداری؛ بایدها و نبایدها

صفحه 15-32

سیده طاهره موسوی؛ محمدحسین فکور