دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 رمضان، بهار 1399، صفحه 1-314 (مجله ره توشه برادران رمضان 1399) 
12. خدیجه س در خانه پیامبر ص

صفحه 185-195

علامه جعفر مرتضی عاملی


13. نقش کلینی در رشد فرهنگ شیعه

صفحه 195-206

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


15. قیام تنباکو و اقتدار مرجعیت

صفحه 223-232

عبدالکریم پاک نیا تبریزی