دوره و شماره: دوره 1441، شماره 169، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-112 (ره توشه مناطق مشترک رمضان 1441)