محبت اهل بیت ع در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67642

چکیده

محبت، یکی از موضوعاتی است که در فرهنگ اصیل اسلامی ریشه دارد. محبت خدا به انسان و محبت مؤمنان به خداوند و به یکدیگر، در آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. از یک سو در پرتو محبت به خداوند، محبت به پیامبر ص و اولیای الهی و اهل‌بیت: قرار دارد و در سوی دیگر در رأس محبت به مؤمنان، محبت به برترین مؤمنان قرار می‌گیرد که اهل‌بیت پیامبر ص از آن جمله است. از این رو محبت به اهل‌بیت: از دو طرف، در فرهنگ اسلامی ریشه داشته و نشأت گرفته از آیات قرآن و با هدایت الهی است. این فرهنگ اصیل اسلامی از زمان پیامبر ص تا کنون میان مسلمانان وجود داشته است. جوامع اسلامی معاصر که به ایجاد پیوند و محبت میان مسلمانان نیاز ضروری دارند، می‌توانند از ابزارهای مختلفی بهره گیرند. جمع شدن بر محور محبت به پیامبر ص و اهل‌بیت: آن حضرت، یکی از این ابزارهای مؤثر است؛ زیرا از گسترده زمانی و مکانی عمیق، طولانی و اصیل برخوردار است. از سویی اصیل و ریشه‌دار در تاریخ و فرهنگ اسلامی است و از دیگر سو در تمام جوامع و مذاهب اسلامی، گسترده می‌باشد.