دوره و شماره: دوره 1437، شماره 136 محرم ویژه‌نامه خانواده، 1394، صفحه 1-204 (ره توشه خانواده محرم 1437) 
9. زینب س ، پیام‌آور عاشورا

صفحه 151-171

علیرضا انصاری؛ حسن عاشوری لنگرودی