پاداش تحمّل و مدارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده.

10.22081/rt.2015.68160

چکیده

یکی از موضوعاتی که در طول تاریخ برای اندیشمندان از اهمیّت برجسته‌ای برخوردار بوده، چگونگی تعامل، تفاهم و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها با یکدیگر است. انسان‌های سالم همیشه به دنبال فاکتورهای بهبود روابط اجتماعی و تعاملات سازنده بوده و از نزاع و درگیری و قطع روابط با یکدیگر برحذر بوده‌اند.
«تحمّل و مدارا» نیز که یکی از همین فاکتورهای تعامل سازنده است که عامل اثربخش در بهبود روابط اجتماعی و ایجاد آرامش روانی در جامعه است و از گسترش دشمنی‌ها و تخریب روابط انسانی جلوگیری می‌کند.
شناخت مفهومی واژۀ «تحمّل»، می‌تواند به ما در رسیدن به اهداف کاربردی «تحمّل و مدارا» کمک کند: