نویسنده = اکبریان، سیدمحمد
تعداد مقالات: 5
1. نگاهی به مواضع شیعه درباره توسل و زیارت

دوره 1441، شماره 172، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-132

سیدمحمد اکبریان


2. قیام امام حسین از دیدگاه اندیشمندان اهل سنّت

دوره 1441، شماره 172، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-25

سیدمحمد اکبریان


3. محبت اهل بیت ع در قرآن

دوره 1441، شماره 169، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-50

سیدمحمد اکبریان


4. شب قدر و فرصت ها

دوره 1438، شماره 141، بهار و تابستان 1395، صفحه 259-261

سیدمحمد اکبریان


5. رابطه مقدرات شب قدر با اختیار انسان

دوره 1434، شماره 116، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-152

سیدمحمد اکبریان