قیام امام حسین از دیدگاه اندیشمندان اهل سنّت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67451

چکیده

قیام امام حسین ع همانند تمام جریان‌های تاریخ‌ساز، از سوی اندیشمندان مکاتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان رویکرد اندیشمندان اهل سنت به آن، بر خلاف اندیشمندان شیعی به صورت یکنواخت و یکسان نبوده است. نگاه تعداد اندکی از آنان به صورت منتقدانه بوده که اشکالاتی را نیز به این قیام گرفته‌اند، اما اغلب ایشان مانند شیعیان به این قیام نگاه کرده و آن را ستوده‌اند. بر این اساس در این نوشتار، قیام امام حسین ع بر دو محور نگاه مثبت و نگاه منفی به آن، مورد بررسی قرار گرفته است.