دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، ره توشه های ویژه مناطق مشترک، دی 1400، صفحه 1-88