دوره و شماره: دوره 1432، شماره 90 رمضان ج 2، 1390، صفحه 1-248