دوره و شماره: دوره 1417، شماره 74 جوانان جلد سوم، 1374، صفحه 1-311 (ره توشه راهیان نور ویژه جوانان)