دوره و شماره: دوره 1433، شماره 112 رمضان پیام‌های قرآنی، 1391، صفحه 1-320 (پیام‌های قرآنی) 
نظم و برنامه ریزی

صفحه 313-320

10.22081/rt.2012.70052

عبدالکریم پاک‌نیا تبریزی