نویسنده = مومنی، علی اکبر
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های صهیونیسم در منابع یهود

دوره 1439، شماره 152، بهار و تابستان 1396، صفحه 343-355

علی اکبر مومنی


2. نگرشی بر جایگاه وفای به عهد در اسلام

دوره 1438، شماره 146، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-146

علی اکبر مومنی


3. درآمدی بر مهجوریت قرآن کریم

دوره 1435، شماره 125، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-74

علی اکبر مومنی