نویسنده = آتشین صدف، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت عشق

دوره 1440، شماره 157، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-23

محمدرضا آتشین صدف