دوره و شماره: دوره 1440، شماره 157 رمضان ویژه نامه خانواده، 1397، صفحه 1-141 (ره توشه خانواده رمضان 1440) 
1. مدیریت عشق

صفحه 13-23

محمدرضا آتشین صدف