نویسنده = مبینی، محمدعلی
تعداد مقالات: 4
1. شرایط بازدارندگی نماز از گناه

دوره 1439، شماره 152، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-55

محمدعلی مبینی


2. عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

دوره 1437، شماره 135، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-171

محمدعلی مبینی


3. عاشورا و فرصت‌ها

دوره 1436، شماره 130، پاییز و زمستان 1393، صفحه 215-233

محمدعلی مبینی


4. چگونگی شناخت خدا

دوره 1434، شماره 116، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-95

محمدعلی مبینی