نویسنده = یاسینی، زهرا سادات
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای ایجاد خشوع در نماز

دوره 1440، شماره 156، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-79

زهرا سادات یاسینی