آسیب‌شناسی اشتغال زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه.

10.22081/rt.2020.68563

چکیده

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار‌، در سال ۹۷ سهم زنان از تمام مشاغل مزدبگیر، تنها ۱۹ درصد و سهم مردان ۸۱ درصد بوده است، اما این آمار بیانگر شمار تمام زنان شاغل در کشور نیست؛ زیرا بسیاری از زنان به صورت غیررسمی در شرکت‌های خصوصی، بازاری و یا از طریق فضای مجازی در خانه و... به اشتغال می‌پردازند. اشتغال هدف اصلی رسالت زن نیست؛ زیرا اسلام جایگاه مادری و همسری را به عنوان نقش اصلی زن دانسته است و «زن در صورت عدم تزاحم با وظایف خانوادگی‌اش و رعایت حدود عفت و حیا، می‌تواند به فعالیت اجتماعی بپردازد». امروزه بسیاری از زنان ـ حتی اگر نیاز مالی نداشته باشند ـ می‌کوشند تا شغلی در اجتماع داشته باشند. این امر آسیب‌هایی را به دنبال دارد که در این مقاله بررسی می‌شود.