امام حسین(ع)و دو جریان در گسترة تاریخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و نویسنده

10.22081/rt.2011.68482

چکیده

پذیرش القائات فرهنگی و تبعیت و دنباله‌روی از چیزهایی که از جریانی به فرد و یا جامعه القاء می‌شود، عامل تعیین‌کنندة مهمّی در فرهنگ و رویکردهای رفتاری و شکل‌گیری سرنوشت جامعه است.
از اول آفرینش و در طول تاریخ زندگی انسان‌ها، دو جریان متضاد، بر فکر و فرهنگ و رفتار انسان‌ها تأثیر گذاشته است.
به هر نسبتی که مردم از آنها پذیرفته‌اند، مطابق همان، فرهنگ‌شان شکل گرفته و در عملشان رویکرد داشته و نمایان شده است.