علل و ریشه‏هاى دین گریزى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة.

10.22081/rt.2013.68376

چکیده

دین، واقعیتى انکارناپذیر است که همراه و همزاد حیات بشرى بوده و همواره بر ابعاد زندگى انسانى سایه افکنده است. یکى از سؤال­های اساسى بشر، از سر تحقیق یا تردید، پرسش از چرایى دین بوده و دین­خواهى، در متن آفرینش و سرشت افراد نهاده شده و هرگز از بشر جدا نبوده است؛ هرچند شاهد فراز و فرودهایی برآمده از دلایل درونى و بیرونى بوده است و هرگز غروب دائم نداشته است.
 حوزه مباحث در باره دین، بسیار گسترده است؛ مباحثى مانند: مفهوم دین، زبان دین، رابطه عقل و دین، انواع دین، دین و علم، دین و نیازها، ریشه‏هاى دین‏گریزى و کارکرد دین. در این نوشتار، برآنیم تا برخى عوامل دین‏گریزى یا بى‏رغبتى به دین را که از مسائل مهم در حوزه آسیب­شناسی دینی است، کاوش نماییم.