شیوه‌های تبلیغی امام علی ع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/rt.2014.68263

چکیده

رساندن پیام الهی و محتوای وحی به مخاطبان‌، از نخستین وظایف پیامبران الهی است. پیام‌آوران الهی، از بهترین شیوه‌ها و ابزار‌های ممکن برای تأثیرگذاری بر مخاطبان و آگاه ساختن آنان استفاده می‌کردند تا بتوانند راه مستقیم حق را به‌روشنی فراروی ایشان بگسترند و آنان را به پذیرش حق و نیل به کمال شایسته بشری رهنمون باشند. مبلغان دینی نیز که وارثان علمی انبیای الهی هستند، باید با شناخت راه و روش آنان، در این عرصه بزرگ گام بردارند.