ویژگی‌های زنان موفق در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/rt.2016.68101

چکیده

یکی از ویژگی‌های طبیعی انسان، الگوگیری از «برترین‌ها و بهترین‌ها» است. خداوند برای پرورش و شکوفایی این استعداد، در بسیاری از سوره‌های قرآن، از جمله مریم، نور، تحریم، قصص، احزاب، آل عمران و نساء، به ویژگی‌های زنان موفق به عنوان الگو اشاره کرده است. در سوره تحریم، نخست دو نمونه از زنان ناموفق[1](همسران نوح و لوط8) و سپس دو نمونه از زنان موفق رابه عنوان الگوی برتر، برای همه خداباوران در همه اعصار معرفی، و علت‌ها را نیز بیان کرده[2] تا انسان با شناخت ویژگی‌های هردو طیف ،راه درست زیستن را بیاموزد.[1]. تحریم، آیه 10.


[2]. تحریم، آیات 11و12.