( ویژگی های عباد الرَّحمان در قرآن کریم 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و محقق و نخبه تبلیغی

10.22081/rt.2016.68069

چکیده

«وَعِبادُالرَّحْمنِالَّذِینَیَمْشُونَعَلَىالْأَرْضِهَوْناًوَإِذاخاطَبَهُمُالْجاهِلُونَقالُواسَلاماً»[1]
در جلسه قبل با برخی از ویژگی‌های عباد الرّحمن از دیدگاه قرآن آشنا شدیم. در این جلسه نیز به ادامه بحث قبل پرداخته و برخی از ویژگی‌های دیگرِ عباد الرّحمن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:[1]. فرقان، آیه 63.