زن، اعتماد بیجا و پیامدهای ناگوار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی

10.22081/rt.2017.67912

چکیده

اعتماد زمینه‌ساز پیوند میان انسان‌هاست که از نزدیک‌ترین نوع رابطه یعنی رابطه نوزاد و مادر آغاز می‌شود، سپس در خانواده شکل می‌گیرد و آنگاه به جامعه تسری می‌یابد. شکل‌گیری هرگونه رابطه‌ای بدون وجود اعتماد ناممکن است. وجود اعتماد در دوستی، خانواده، سازمان‌ و جامعه ضروری است و نقش مهمی در رشد و پیشرفت ایفا می‌کند. فقدان اعتماد در عرصه روابط بین‌فردی و روابط جمعی تمام تبادلات را متوقف می‌سازد. در این میان زنان به‌عنوان قشر مؤثر در خانواده و جامعه، در ایجاد اعتماد و یا تخریب آن و گستراندن سفره بدبینی و سوءظن نقش بسزایی دارند. از سوی دیگر زنان به‌شدت از این واقعیت - اعتماد یا عدم‌اعتماد - تأثیر می‌پذیرند. در این نوشتار به بررسی اعتماد بیجا در سه عرصه «اعتماد به دوست»، «اعتماد در انتخاب همسر» و «اعتماد اجتماعی» و پیامدهای زیان‌بار آن بر زنان می‌پردازیم.