دین‌باوری و راه‌های تقویت آن در نسل جوان (1)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

10.22081/rt.2017.67860

چکیده

چگونه می‌توانیم نهال دین‌باوری را در جوانان شکوفا سازیم؟ از نظر شناختی، زمینه و انگیزه دین‎کاوی در جوان وجود دارد؛ چراکه این امر، فطری است. همچنین، او موجودی حقیقت‎جو و جویای پاسخ پرسش‎های بنیادین خود در مورد نظام هستی است. پژوهش‎های روان‎شناسی رشد نیز نشان می‎دهد که جوان از نظر عاطفی و هیجانی نیز برای درک لذات معنوی و ارتباطات روحانی آمادگی دارد.  با توجه به وجود بستر ذهنی و روانی برای دین‌آموزی و رشد باورهای دینی در جوانان، می‌توان گفت اگر آنها در این باره کاستی دارند، بخش مهمی از آن به ضعف ما در روش‌های تربیت و انجام رسالت خویش برمی‌گردد.
مقاله حاضر، در رفع این کاستی به ما کمک می‌کند و چهار روش مناسب باروری باورهای دینی جوانان، یعنی: «اعطای بینش»، «الگودهی»، «انذار و تبشیر» و «تشویق و تنبیه» را به والدین، مربیان، معلمان، مبلّغان و تمام طلایه‌داران و دلسوزان هدایت دینی نسل نو ارائه می‌دهد.