عوامل مؤثر در شادی خانواده‌های مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

10.22081/rt.2018.67771

چکیده

از ابتدای تاریخ بشر، غم و اندوه، مایه توقف و ایستایی، شادی عامل تحرک و پویایی بوده است. ازاین‌رو، شادزیستن، آرزوی دیرینه آدمی است و ریشه در نهاد انسان دارد. در جامعه غم‌زده، انرژی افراد صرف اندوه می‌شود و دیگر فرصتی برای کسب موفقیت باقی نمی‌ماند. ایجاد خانواده مطلوب نیز نیازمند فضای شادمانی است. برای ایجاد خانواده سالم، راهکارهایی وجود دارد که شادی، یکی از آنهاست. نوشتار حاضر، به بیان عوامل مؤثر در شادکامی و پویایی خانوده‌های مذهبی اختصاص دارد.