رفتارشناسی علما با خویشاوندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت ‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67742

چکیده

انسان، موجودی است اجتماعی، و اجتماع، آینه‌ای است که شخصیت هر فرد را در معرض دید دیگران قرار می‌دهد. اجتماع خویشاوندی، به لحاظ اینکه حضور و ارتباط در آن مستمر است و افراد کمتر امکان محافظه‌کاری دارند، در نمایاندن شخصیت هر فرد نقش بیشتری دارد. در اسلام داشتن ارتباط و رفتار سالم، سازنده و رشددهنده با خانواده و خویشان، بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.