رفتارشناسی علما با فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت ‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67741

چکیده

بخش عمده شخصیت انسان، در کودکی و در خانواده شکل می‌گیرد. چگونگی رفتار با فرزند، امر ظریفی است که آینده او را می‌سازد. یکی از وجوه گوناگونی مردم، اختلاف در تأدیب، تلقین و عادت‌ به رفتارهای نیکو یا زشت در دوران کودکی است. ازاین‌رو، گفته‌اند پدر حق دارد کودک خود را به آداب شرعی وا دارد و او را به انجام نیکی‌ها عادت دهد؛ چنان‌که پیامبر فرمود: «اطفال را در هفت سالگی امر به نماز کرده، در نُه سالگی برای [ترک آن،] تنبیه کنید.»