غیبت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67739

چکیده

غیبت، از گناهانی است که با وجود تصریح بر کبیره‌بودن و وعده عقوبت سنگین بر آن در آموزه‌های اسلامی، متأسفانه در رفتار اعضای جامعه اسلامی شیوع دارد. این رذیله، به طور مستقیم تهدیدگر حرمت و کرامت انسانی است و در تخریب اعتماد اجتماعی سهم بسیاری دارد. در اینجا و در ادامه دو مبحث پیشین، به موضوع غیبت می‌پردازیم.