دین داری پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

10.22081/rt.2019.67736

چکیده

دین و اخلاق، همواره در حیات فکری و معنوی بشر نقش اساسی و مهم داشته‌اند؛ ولی به تناسب شرایط جامعه و بروز موانع، میزان پایبندی افراد به دین و اخلاق، دچار شدت و ضعف می‌شود. چه بسا انسان‌هایی که در شرایط و حالات معمولی، به آموزه‌های دینی عمل می‌کنند؛ اما در برابر مشکلات و سختی‌ها، باز پس می‌زنند. حال این سؤال مطرح می‌شود که ابعاد و نشانه‌های پایداری در دین چیست؟ و عوامل موثر در ایجاد یا رسیدن به استقامت در دین کدام‌اند؟