بررسی عوامل و زمینه‌های گسست نسل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

10.22081/rt.2018.67710

چکیده

یکی از آسیب‌های جامعۀ ما، اختلافات بین نسل‌ها در زمینه‌های مختلف است که سرچشمۀ پیدایش مشکلاتی می‌شود که هم می‌توان به عنوان آسیب اجتماعی از آن یاد کرد و هم به صورت مسائل و بحران‌های خانوادگی به آن توجه داشت. در برخورد نسل‌ها با یکدیگر سه وضعیت تصور می‌شود: پیوند نسل‌ها، تفاوت نسل‌ها و تقابل نسل‌ها. حالت پیوند میان نسل‌ها زمانی است که حوزۀ ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای دو نسل با هم منطبق باشد؛ در این حالت، همدلی میان نسل سالخورده و جوان و احترام متقابل همراه با انتقال تجربه از نسل قبل به نسل بعد و زندگی مسالمت‌آمیز دیده می­شود. تفاوت نسل‌ها هنگام یکسانی ارزش‌ها با همدیگر است؛ اما با تفاوت در حوزۀ رفتاری آنها. زمانی که نه در حوزۀ هنجارها و نه حوزۀ رفتاری توافقی وجود نداشته باشد، دچار گسست یا انقطاع نسل می‌شویم. این نوشتار می‌کوشد به اختصار به گسست نسل­ها بپردازد.