آسیب‌های فردی و خانوادگی روابط در فضای مجازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67651

چکیده

فضای مجازی نقش زیادی در آسایش و رفاه افراد دارد، اما فرد، خانواده و جامعه را با آسیب‌های جدیدی مواجه می‌کند. آمارهای متعدد از تعداد کاربران اینترنت، نمایانگر حضور گستردۀ رسانه‌های اجتماعی در جامعۀ ایرانی است؛ چنان‌که ایرانیان زمان زیادی را صرف جست‌وجو در اینترنت می‌کنند.طبق آمار رسمی، در سال ۹۶، تعداد کاربران اینترنت در ایران، به ۵۶ میلیون نفر رسیده است.