برتری اسلام بر سایر ادیان از دیدگاه آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن

10.22081/rt.2019.67454

چکیده

 یکی از موضوعات بایسته واکاوی، تبیین ویژگی‌ها و امتیاز دین اسلام بر ادیان الهی است، زیرا امروزه اسلام از هر زمان دیگر به‌مثابۀ‌ مرکز ثقل رویارویی گستردۀ فرهنگی و سیاسی در دنیا مطرح شده و ادیان دیگر را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این‌رو، دولت و رسانه‌های غربی در بعد تبلیغاتی و فرهنگی، سیاست اسلام‌ستیزی را به عنوان یکی از راهبردهای خود در قبال گسترش اسلام در پیش گرفته‌اند، زیرا از یک سو اسلام به عنوان مهم­ترین رقیب ادیان دیگر بویژه مسیحیت به شمار می­رود و از سوی دیگر گسترش اسلام با منافع غرب در تضاد است.