بررسی علل تجرّد دختران جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه. کارشناس ارشد اقتصاد.

10.22081/rt.2017.67836

چکیده

دوران گذار از نظام سنتی به مدرن در ایران، کاهش نرخ ازدواج دختران و ظهور پدیده «تجرّد قطعی» را با خود همراه داشته است. این پدیده همانند تمام رخدادها مزایا و معایبی دارد که به نظر متخصصان و بیشتر دختران مجرد، معایب آن نسبت به مزایای آن بیشتر بوده است. بررسی علل کاهش ازدواج دختران، کانون توجه متخصصان علوم مختلف است. این مقاله می‌کوشد، علل این پدیده را از منظر پژوهش‌های مختلف بیان نماید.