نویسنده = حسینی، سیدعلی اکبر
تعداد مقالات: 4
1. لذت زندگی از نگاه قرآن

دوره 1439، شماره 151 رمضان، 1396، صفحه 33-45

سیدعلی اکبر حسینی


2. ختم نبوت و ضرورت وجود معصوم از دیدگاه قرآن

دوره 1438، شماره 141 رمضان، 1395، صفحه 207-218

سیدعلی اکبر حسینی


3. زمینه های نیازمندی به دعا از منظر قرآن

دوره 1438، شماره 141 رمضان، 1395، صفحه 183-195

سیدعلی اکبر حسینی


4. فضایل امام علی ع از نگاه قرآن

دوره 1434، شماره 116 رمضان، 1392، صفحه 109-137

سیدعلی اکبر حسینی