عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دین پژوهی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

10.22081/rt.2024.75824

چکیده

عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی، دربرگیرندۀ عوامل افزاینده و عوامل کاهنده است. روابط اجتماعی و پیوندهای گرم و صمیمی، اعتماد اجتماعی، مشارکت، همبستگی، وحدت و یکپارچگی و ... از عوامل افزایندۀ سرمایۀ اجتماعی است. در نقطه مقابل، روابط سرد و ابزاری، بی‌اعتمادی، تفرقه و جدایی و ... از عوامل کاهندۀ سرمایه اجتماعی است. امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به این عوامل توجه داشت. ایشان در سخنان و سیره رفتاری خویش به دنبال ایجاد و افزایش سرمایۀ اجتماعی و دوری از فروپاشی و کاهش سرمایه اجتماعی بود.

کلیدواژه‌ها