اندیشه و زندگی در صحیفه سجادیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه اسلامی و مدرس جامعة المصطفی العالمیة.

2 دکتری اندیشه‌ معاصر مسلمین جامعة المصطفی العالمیة.

10.22081/rt.2023.66718.1350

چکیده

صحیفۀ سجادیه کتاب «چگونه اندیشیدن، چگونه پرستیدن و چگونه زیستن» و کتاب زندگی و عمل است. این کتاب شریف که دارای 54 دعا و به‌مثابه دائرة‌المعارف شیعه است، از سوی چهارمین امام شیعیان حضرت زین‌العابدین علی‌بن‌الحسین(ع) به ما رسیده است. اگرچه صحیفۀ سجادیه در قالب دعا تجلی یافته است، ابعاد و زوایای مختلفی دارد که مهم‌ترین ابعاد آن، بُعد معرفتی و معنویت‌بخشی است؛ بنابراین صحیفه، تنها یک کتاب دعا نیست، بلکه کتاب جامعی است که به تبیین بنیادی‌ترین و ارزشمندترین حقایق الهی و انسانی (ارزش‌های والای اخلاقی، عرفانی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) در قالب دعا پرداخته است.
این نوشتار به دو موضوع مهم در صحیفه سجادیه می پردازد: اصول اعتقادیِ اسلام و اصول مهم سبک زندگی اسلامی.

کلیدواژه‌ها