پرسمان حجاب.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و تبلیغی

10.22081/rt.2023.65855.1322

چکیده

پوشش زنان، مظهری از اسلامیت و تمدن جوامع اسلامی است. بررسی‌ها و داده‌های تاریخی و کتب دینی نشان می‌دهد اسلام و سایر ادیان آسمانی با صراحت به دو فریضۀ الهی، یعنی حجاب و عفاف پرداخته و انسان‌ها را بدان فراخوانده‌اند. در آیات و روایات معصومان0ع) نیز بر رعایت حجاب بانوان و بایستگی حفظ عفت اجتماعی پافشاری شده است. افزون بر آن، گزارش‍های تاریخی‌ نیز از حساسیت و عملکرد پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) برای اقامه عملی حجاب و ایجاد فضای عفت در جامعه حکایت دارد. امروزه مسئله «حجاب»، از موضوعات مطرح و چالش‌زاست که بایسته است بدان پرداخته شود. نوشتار پیش‌رو که در قالب پرسش وپاسخ سامان یافته است، به این امر مهم می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها