نفوذ صهیونیسم بر کشورها و پنهان‌سازی قدرت پوشالی‌ آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

10.22081/rt.2022.62531.1140

چکیده

واژه صهیونیسم همیشه با نیرنگ، دسیسه و دورویی همراه بوده است. حرکت صهیونیسم با هدف تشکیل دولت یهودی، در آغاز بر اساس توطئه بنیان گذاشته شد. سپس با حیله و فریب و اتکا به قدرت‌های امپریالیستی، نضج گرفت و با توسل به زور و اعمال جنایت و برقراری جو ترور، وحشت و تجاوز به سرزمین‌های دیگران و اشغال آن‌ها، نیمی از اهداف خود را به پیش برد، اما چون ترفندهای اعمال شده در جهت تشکیل دولت یهودی که هدف اصلی و ابتدایی این جنبش بود، نتوانست رؤیای رهبران آن را عملی کند و آرزوی صهیونیست‌‌ها برای برپایی دولت یهود را محقق سازد؛ حربه‌ای بزرگ‌تر و کاراتر لازم بود تا همه چیز را به نفع صهیونیسم دگرگون کند. این جنبش کوشید با نفوذ در کشورها و سازمان‌های جهانی، ضمن تحقق بخشیدن به رؤیای تشکیل دولت بزرگ یهودی و تسلط بر مردمان جهان، ضعف و قدرت پوشالی خود را پنهان کند، اما بیداری شکل‌گرفته در جهان و به‌ویژه جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت هر روز بیشتر از پیش ضعف درونی آن‌ها را نمایان کرده است. در این مقاله ضمن بیان تفاوت یهود و صهیونیسم، سازمان‌ها و صنایعی که تحت نفوذ صهیونیسم‌اند، به اختصار بیان و چالش‌های نظامی و امنیتی آن بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 9
ره توشه های رمضان
فروردین 1401
صفحه 311-320
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اسفند 1400